Auteurs » richtlijnen

Richtlijnen

Auteurs kunnen artikelen voor het NTvN insturen. De artikelen moeten voldoen aan onderstaande richtlijnen en worden door de redactieraad beoordeeld, voordat deze in het tijdschrift of op de website worden geplaatst.
Artikelen kunt u toesturen door gebruik te maken van het "insturen manuscript" formulier op deze site.

Lengte artikel

Redactioneel artikel: maximaal 2500 woorden (excl. literatuurverwijzigen (= 5 gedrukte pagina's) met twee of drie illustraties en/of kaders

Titel

maximaal 50 tekens, geen ondertitel

Lead/intro

maximaal 40 woorden (kernachtige samenvatting van de inhoud van het artikel; wie, wat, waar, waarom, hoe)

Tussenkopjes

maximaal 20 tekens
niet meer dan 1 tussenkop per 200 woorden

Quote(s)

1 of 2 quotes toevoegen, maximaal 100 tekens. Deze krijgen in de opmaak een andere kleur en lettertype.

Citaten

Gebruik “__” voor citaten en ‘__’ voor een citaat in een citaat of voor woorden met een speciale status. Dus: De voorzitter zei: “U zegt zelf ‘misschien’.”

Auteur

naam onderaan de tekst vermelden

Curriculum Vitae

kort CV toevoegen met naam, titulatuur, functie, aandachtsgebied, werkplek en plaats

Literatuur

literatuurreferenties opnemen in Vancouver-stijl.

Internet

indien van toepassing verwijzingen naar relevante internetsites

Illustraties

suggesties en aanleveren van contrastrijke illustraties.
  Voor een goede kwaliteit van afbeeldingen geldt:
 • Digitale bestanden opgeslagen als GIF-, PNG- of JPG-bestanden met resolutie 300 dpi.
 • maximale bestandsgrootte = 1,5 Mb.
  Powerpointbestanden zijn ook mogelijk.
 • Lever de bestanden aan als apart bestand en neem ze dus niet op in het tekstbestand. Geef de afbeeldingen een duidelijk herkenbare documentnaam.
 • Onderschriften bijvoegen.

Aanvullende voorwaarden

Het artikel moet betrekking hebben op ontwikkelingen binnen de klinische en experimentele nefrologie. Verwoord in een begeleidend schrijven de reden(en) waarom u het artikel geschikt vindt voor het tijdschrift.

Plaatsingsbeleid

De redactie behoudt zich het recht voor om ingestuurde artikelen in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. In dergelijke gevallen wordt contact opgenomen met de auteur.

Auteursrecht

Met het insturen van een artikel gaat de auteur ermee akkoord dat het recht van publicatie, in geval van acceptatie, wordt overgedragen aan de uitgever van het Nederlands Tijdschrift voor Nefrologie, Uitgever Academic Journals.
Dit houdt in dat het artikel behalve in het tijdschrift ook op de website geplaatst kan worden.

Beoordeling

De redactie beoordeeld de artikelen op:
 • relevantie voor de klinische en experimentele nefrologie
 • geschiktheid van het onderwerp
 • betrouwbaarheid
 • wetenschappelijk niveau
 • bruikbaarheid in de praktijk
 • actualiteit
 • originaliteit
 • leesbaarheid
Door inzending van een artikel verklaart de auteur:
 • dat het artikel niet tegelijkertijd aan een ander Nederlandstalig tijdschrift ter publicatie is aangeboden, geaccepteerd of gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen met de redactie;
 • dat het recht van publicatie, in geval van acceptatie, wordt overgedragen aan het Nederlands Tijdschrift voor Nefrologie. Wordt het stuk afgewezen, dan vallen de rechten aan de auteur terug;
 • dat de met naam genoemde personen die aan het tot stand komen van het artikel hebben bijgedragen akkoord gaan met de vermelding van hun naam;
 • toestemming hebben gekregen voor het publiceren van reeds eerder gepubliceerd materiaal;
 • bereid te zijn de opmerkingen van de redactieraad in overleg met de auteur vastgestelde termijn in het artikel te verwerken.
 • het artikel voldoet aan de auteursrichtlijnen.
 • dat het bijgevoegde beeldmateriaal vrij te gebruiken is en vrijwaart de uitgever van claims van derden.
Na beoordeling door de redactieraad kan de auteur(s) worden gevraagd het manuscript te herzien of kan het artikel worden afgewezen voor publicatie. Na herziening kan een nieuwe versie van een artikel worden geaccepteerd, maar ook nog worden afgewezen.

De redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van toepassing van de in het tijdschrift beschreven informatie.


Volg ons op:


Copyright Contact Privacy Algemene voorwaarden Adverteren